Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor-bewegingswetenschappen, gevestigd te Leiden betreffende de verkoop en levering van artikelen alsmede voor consulten en cursussen.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Noor-bewegingswetenschappen.

1-3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Noor-bewegingswetenschappen in opdracht van de opdrachtgever of voor zijn of haar dier verricht, ook indien deze werkzaamheden niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven.

1-4 Bijzondere van de voorwaarden van Noor-bewegingswetenschappen afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen voordat er een consult, cursus of transactie heeft plaatsgevonden.
.

1-5 Met opdrachtgever wordt in deze bepalingen bedoeld: een ieder die cliënt is van Noor-bewegingswetenschappen en dus voor zichzelf, een (huis)dier of landbouwhuisdier Noor-bewegingswetenschappen inschakelt, producten koopt of deelneemt aan een cursus.


Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2-1 Noor-bewegingswetenschappen aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Noor-bewegingswetenschappen onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Noor-bewegingswetenschappen aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.


Artikel 3 Aanbiedingen

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Noor-bewegingswetenschappen, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.

3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Noor-bewegingswetenschappen zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Noor-bewegingswetenschappen niet.

3-3 Noor-bewegingswetenschappen kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3-4 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Noor-bewegingswetenschappen tot levering van een gedeelte van de samengestelde aanbieding. Noch geldt dit tarief automatisch voor nabestellingen van vergelijkbare producten.

3-5 Een offerte voor een bestelling bij Noor-bewegingswetenschappen is maximaal 7 dagen geldig. U dient dus binnen een week te melden of de bestelling uitgevoerd dient te worden.


Artikel 4 Overeenkomst

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en bemiddeling, wordt eerst bindend voor Noor-bewegingswetenschappen door zijn schriftelijke bevestiging.

4-2 Elke met Noor-bewegingswetenschappen aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, deze zaak uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat zonodig Noor-bewegingswetenschappen informatie betreffende hem/haar opvraagt.

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., evenals gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. door Noor-bewegingswetenschappen bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.


Artikel 5 Prijzen

5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

5-2 Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Noor-bewegingswetenschappen niet.

5-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze als gevolg van al bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

5-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om complete verrekening te verlangen.

5-5Alle prijzen voor consulten en trainingen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering, betaling geschiedt in euro's, exclusief het op dat moment geldende BTW tarief, exclusief vrachtkosten. Indien bepaalde bestellingen voor producten inclusief BTW zijn dan zal Noor-bewegingswetenschappen dat kenbaar maken.

5-6 Deelnemers van cursussen dienen het cursustarief voor aanvang van de cursus betaald te hebben, tenzij besproken is dat dit op de dag van aanvang van de cursus zal geschieden, indien dit niet is gebeurt dan heeft Noor-bewegingswetenschappen het recht om annuleringskosten in rekening te brengen bij de cursist en deze uit te sluiten van deelname.

5-7 Een stijging van B.T.W. of andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend, ook wanneer offerte plaats vond voordat deze stijging van kracht was.

5-8 Indien er toch gekozen is voor betaling nadat u gebruik hebt gemaakt van de diensten van Noor-bewegingswetenschappen en u niet aan uw betalingsverplichting voldoet dan berekenen wij € 25,00 aanmaningskosten na het verstrijken van de betaaltermijn. Indien opdrachtgever dan nog steeds niet voldoet aan de betalingsverplichting dan geven wij de vordering uit handen aan een incassobureau. Alle extra kosten welke dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de opdrachtgever.  


Artikel 6 Leveringen en Leveringstermijnen

6-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Noor-bewegingswetenschappen schriftelijk ingebreken te stellen.

6-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Noor-bewegingswetenschappen zijn de goederen te leveren.

6-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

6-4 Levering van producten zoals b.v. zadels en toebehoren kan afhankelijk zijn van de leverdata van de groothandel of leverancier. Noor-bewegingswetenschappen zal trachten de opdrachtgever hiervan een tijdsindicatie te geven maar is niet aansprakelijk indien deze tijdsindicatie afwijkt.  
6.2 Consulten vinden enkel plaats op afspraak indien opdrachtgever deze afspraak niet kan nakomen en niet tijdig, binnen 24 uur de afspraak verzet of annuleert, worden de basis kosten (35 euro) in rekening gebracht. Tenzij hierbij nadrukkelijk sprake is van overmacht.

6-5 Noor-bewegingswetenschappen kan afspraken annuleren of verzetten indien dit in overleg met de opdrachtgever kan geschieden of indien hier een redelijke termijn voor in acht genomen wordt. Daarnaast kan Noor-bewegingswetenschappen in overmachtsituaties zoals b.v. bij ziekte ook afspraken annuleren. Indien door omstandigheden zoals een spoedgeval de afgesproken consulttijd niet nagekomen kan worden dan heeft de opdrachtgever het recht het consult te annuleren.

6-6 Noor-bewegingswetenschappen zal er voor zorg dragen dat de wachttijd binnen de perken blijft als dat enigszins mogelijk is indien zich een dergelijk geval voordoet.

6-7 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben in overeenstemming met het bepaalde in artikel 'Betaling'.


Artikel 7 Betaling

7-1 Voor consulten, trainingsessies en verkoop van producten dienen betalingen per direct te geschieden middels contante betaling, opdrachtgevers ontvangen hiervan een reçu. Hier kan enkel van worden afgeweken indien dit vooraf besproken is, is dat het geval dan zendt Noor-bewegingswetenschappen de opdrachtgever een factuur. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven datum. Deze datum ligt tussen de 7 en 14 dagen na de factuurdatum.

7-2  Overschrijden van enige betalingstermijn heeft de navolgende gevolgen:
· de opdrachtgever is vanaf de vervaldag van de factuur in verzuim; hij/zij is vanaf die datum de wettelijke rente verschuldigd;
· alle met de incasso van de gefactureerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

7-3 Noor-bewegingswetenschappen is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtdeurwaarder en incassobureau.

7-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van 75,00 euro.Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Noor-bewegingswetenschappen zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

7-5 In het geval van cursussen dient betaling per bank te zijn gedaan en binnen te zijn op de rekening van Noor-bewegingswetenschappen voor de dag van aanvang van de cursus of dient er contant betaald te worden op de dag van aanvang van de cursus.

7-6 Overschrijden van enige betalingstermijn heeft de navolgende gevolgen:
· de opdrachtgever is vanaf de vervaldag van de factuur in verzuim; hij/zij is vanaf die datum de wettelijke rente verschuldigd;
· alle met de incasso van de gefactureerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 8 Aanbetaling

8-1 Noor-bewegingswetenschappen is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Noor-bewegingswetenschappen de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, naast schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem/haar vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. Het voorschot wordt bij de opstelling van de eindfactuur voor de opdracht verrekend met de kosten.


Artikel 9 Vervoer

9-1 Bij verzending geschiedt dit op de wijze als door Noor-bewegingswetenschappen aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen snel- of expressenverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.


Artikel 11 Meer- en minderwerk

11-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

11-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

11-3 Door Noor-bewegingswetenschappen te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 12 Wijziging van de opdracht

12-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order of opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

12-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Noor-bewegingswetenschappen ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

12-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Noor-bewegingswetenschappen buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.


Artikel 13 Annuleren

13-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij/zij verplicht de door Noor-bewegingswetenschappen al aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Noor-bewegingswetenschappen als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/2 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Noor-bewegingswetenschappen te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

13-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Noor-bewegingswetenschappen zich alle rechten voor onvolledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

13-3 Een cursist die zich heeft aangemeld en is ingeschreven, verplicht zich het cursusgeld te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Bij afzien van deelname zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a.Annuleringen binnen  10 werkdagen : volledige restitutie min 35 euro administratiekosten

b.Annuleringen binnen 5-10 werkdagen: 50% restitutie, min 35 euro administratiekosten

c.Annuleringen binnen 4 werkdagen of niet op komen dagen: geen restitutie

d.Annuleringen binnen 1 werkdag of niet komen opdagen bij een meerdaagse cursus: geen restitutie en 35 euro administratiekosten

13-4 Noor-bewegingswetenschappen heeft het recht om een cursus voor aanvang af te gelasten onder het voorbehoud van onvoldoende aanmeldingen en inschrijvingen, zonder dat dit tot schadevergoeding leidt. Betrokkenen worden over een dergelijke annulering ingelicht. In dat geval heeft de cursist recht op teruggave van het reeds betaalde cursusgeld.

 13-5 Voor consulten die binnen 24 uur worden afgezegd wordt 35 euro in rekening gebracht.


Artikel 14 Reclame

14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Noor-bewegingswetenschappen terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 1 dag na de dag van de levering Noor-bewegingswetenschappen wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek kon worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

14-2 Noor-bewegingswetenschappen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

14-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de partij die in het ongelijk worden gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

14-4 Indien reclame naar het oordeel van Noor-bewegingswetenschappen c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij/zij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.


Artikel 15 Garantie

15-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Noor-bewegingswetenschappen aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Noor-bewegingswetenschappen zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Noor-bewegingswetenschappen na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

15-2 Voor alle goederen en materialen die Noor-bewegingswetenschappen niet zelf vervaardigt verleent zij nooit meer garantie dan door haar leverancier aan haar wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren of diensten, deze worden in rekening gebracht.

15-3 Voorverkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

15-4 Noor-bewegingswetenschappen geeft geen garantie op een positief effect van een behandeling/training doch zal dit wel ten alle tijde proberen te bewerkstelligen. De alternatieve therapieën voor mensen en dieren zijn nimmer een vervanging voor reguliere (dier)geneeskunde en de opdrachtgever mag Noor-bewegingswetenschappen enkel vragen om uitsluitend alternatieve geneeswijzen toe te passen nadat opdrachtgever hierover overleg heeft gehad met de behandelend arts/dierenarts. De opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor het contact met de behandelend arts/dierenarts. Noor-bewegingswetenschappen stelt het op prijs op de hoogte gehouden te worden van resultaten van de behandeling. Bij voorkeur per e-mail of schriftelijk of tenzij besproken telefonisch.

15-5 Noor-bewegingswetenschappen geeft geen garantie op tweedehandsproductens.

15-6 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.


Artikel 16 Retentierecht

16-1 Wanneer Noor-bewegingswetenschappen goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Noor-bewegingswetenschappen heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.


Artikel 17 Aansprakelijkheid en uitvoering werkzaamheden

17-1 Noor-bewegingswetenschappen is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld;

c) Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d) Normale slijtage aan de geleverde en voor bemiddeling in beheer gegeven zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

e) Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

f) Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

17-2 Noor-bewegingswetenschappen is slechts aansprakelijk, voorzover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Noor-bewegingswetenschappen of van hen, die door Noor-bewegingswetenschappen te werk zijn gesteld.

17-3 Noor-bewegingswetenschappen zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden dat afhankelijk van de aard van de schuld.

17-4 Noor-bewegingswetenschappen is niet aansprakelijk voor de in beheer gegeven goederen ter bemiddeling in wat voor opzicht dan ook. Opdrachtgever dient, desgewenst, zelf zorg te dragen voor het verzekeren van de in beheer gegeven goederen.

17-5 Noor-bewegingswetenschappen zal de werkzaamheden met zorg uitvoeren met verkregen kennis door opleidingen en ervaring.

17-6 De opdrachtgever stemt ermee in dat Noor-bewegingswetenschappen de opdracht onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever uitvoert.

17-7 Noor-bewegingswetenschappen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verkeerd overkomen van mondelinge informatie, daaronder nadrukkelijk begrepen verstrekte adviezen en verschafte gegevens. Evenmin aanvaardt Noor-bewegingswetenschappen aansprakelijkheid voor het verkeerd overkomen van faxberichten of e-mail ten gevolge van storingen.

17-8 De opdrachtgever dient alvorens Noor-bewegingswetenschappen te consulteren een consult te hebben gehad met een regulier geneeskundige of met een dier met klachten een dierenarts te hebben geraadpleegd, tenzij duidelijk is dat de klachten geen medische c.q. lichamelijke oorsprong hebben. Indien een alternatieve therapie wordt toegepast voor een mens of dier met medische klachten dient de opdrachtgever hier zijn of haar arts/dierenarts van op de hoogte te brengen. Noor-bewegingswetenschappen stelt zich open op ten aanzien van een eventuele samenwerking met de arts/dierenarts.

17-9 De opdrachtgever is verplicht het adres en telefoonnummer van de behandelend arts/dierenarts te verstrekken en dient akkoord te gaan met eventueel overleg op initiatief van Noor-bewegingswetenschappen met de behandelend arts/dierenarts.

17-10 Binnen de praktijk worden zowel mensen als dieren behandeld. Mensen die allergisch zijn voor dieren, met name voor honden of katten, dienen daar rekening mee te houden.

17-11 Deelname aan training geschiedt op eigen risico. Noor-bewegingswetenschappen zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en incidenten welke zich voor kunnen doen tijdens de training.

17-12 Bij Noor-bewegingswetenschappen is vanzelfsprekend geen gevolgschade opeisbaar.

17-13 Wanneer Noor-bewegingswetenschappen aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht is die aansprakelijkheid beperkt tot retournering van het door opdrachtgever betaalde.

17-14Noor-bewegingswetenschappen is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan afspraken.

17-15De opdrachtgever vrijwaart Noor-bewegingswetenschappen voor alle aanspraken van derden die ten gevolge van het handelen van Noor-bewegingswetenschappen schade hebben geleden.

17-16 Bezoek aan de praktijk geschiedt geheel op eigen risico. Noor-bewegingswetenschappen aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen welke zich voordoen in of rondom de praktijkruimte of het trainingsveld.

17-17 Mensen die deelnemen aan cursussen doen dit geheel op eigen risico. Dit geldt ook voor de cursussen waarin dieren centraal staan en er gewerkt wordt met dieren welke ter demonstratie gebruikt zullen worden. Deelname geschiedt ook dan uitsluitend op eigen risico en Noor-bewegingswetenschappen aanvaarden geen aansprakelijkheid bij b.v. ongevallen.

17-18 Noor-bewegingswetenschappen is niet aansprakelijk voor fouten in het lesmateriaal.

17-19Noor-bewegingswetenschappen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door een cursist of derde.


Artikel 18 Overmacht

18-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering doorderden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen,verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Noor-bewegingswetenschappen of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Noor-bewegingswetenschappen, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Noor-bewegingswetenschappen, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Noor-bewegingswetenschappen overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

18-2 Noor-bewegingswetenschappen is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, dat geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.


Artikel 19 Eigendomsvoorhoud

19-1 Zolang Noor-bewegingswetenschappen geen volledige betaling betreffende van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Noor-bewegingswetenschappen. Of bij een verkoopbemiddelingsopdracht van de opdrachtgever.

19-2 Noor-bewegingswetenschappen heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever is verplichtingen niet nakomt, indien hij/zij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

19-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij/zij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

19-4 Noor-bewegingswetenschappen is en wordt nimmer eigenaar van de in bemiddeling gegeven goederen.


Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding

20-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij/zij daarvoor alleen al ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

20-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Noor-bewegingswetenschappen ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, dit geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

20-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Noor-bewegingswetenschappen eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij/zij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij/zij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Noor-bewegingswetenschappen op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.


Artikel 21. Aanmelding en inschrijving:

21-1 De aanmelding voor een cursus bij Noor-bewegingswetenschappen vindt uitsluitend plaats door het aanmeldingsformulier. Aanmelding kan slechts plaatsvinden voor de volledige cursus tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

21-2 De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren. Door de aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde cursusgeld.

21-3 De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat Noor-bewegingswetenschappen de inschrijving aan de cursist heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.

21-4 Bij over aanmelding wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij inschrijving van de eerst volgende cursus.

21-5 Noor-bewegingswetenschappen is gerechtigd de inschrijving van een cursist zonder opgave van reden(-en) te weigeren.

21-6 Op grond van de door u ingevulde gegevens worden eventuele certificaten opgesteld.


Artikel 22. Intellectuele Eigendommen

22-1 Alle door Noor-bewegingswetenschappen verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, folders enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de (toekomstige) cliënt en mogen niet door hem/haar worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisgeving onder aandacht van derden worden gebracht zonder schriftelijke toestemming van Noor-bewegingswetenschappen, met uitzondering van algemene informatiefolders betreffende de praktijk. Het auteursrecht berust bij Noor-bewegingswetenschappen.

22-2 Noor-bewegingswetenschappen behoudt zich het recht de door uitvoering van werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

22-3 Na beëindiging van een cursus en de volledige betaling van het lesgeld, wordt het lesmateriaal eigendom van de cursist. Het auteursrecht blijft echter berusten bij Noor-bewegingswetenschappen. Het lesmateriaal mag dan ook niet worden uitgeleend, verkocht, of op een andere manier ter hand worden gesteld of onder de aandacht gebracht worden van derden zoals ook aangegeven wordt in verstrekte readers en cursusinformatie.

22-4 De opdrachtgever van Noor-bewegingswetenschappen geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Noor-bewegingswetenschappen in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Noor-bewegingswetenschappen.


Artikel 233 Toepasselijk recht

23-1 Op alle door Noor-bewegingswetenschappen gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 24 Geschillen

24-1 Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost.

24-2 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestingplaats van Noor-bewegingswetenschappen, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.


Artikel 25. Vindplaats voorwaarde

25.1 Van toepassing is steeds de laatste versie, c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van totstandkoming van onderhevige transacties.

25.2 De voorwaarden van Noor-bewegingswetenschappen zijn voor ieder ter inzage en staan op internet.

25.3 Een kopie van de voorwaarden kan door een ieder die dit wenst opgevraagd worden bij Noor-bewegingswetenschappen.Algemene voorwaarden Februari 2010  © Noor-bewegingswetenschappen

Website disclaimer/privacy